Tác phẩm trong triễn lãm
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Gallery Medium - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Gallery Medium - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
42 x 30 (cm)
3.240.000 VND
Gallery Medium - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
42 x 30 (cm)
3.240.000 VND
Gallery Medium - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Gallery Medium - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.080.000 VND
Gallery Medium - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.080.000 VND
Gallery Medium - 2022
Tổng hợp và giấy Dó trên vải canvas
40 x 60 (cm)
9.600.000 VND
Gallery Medium - 2022
Tổng hợp và giấy Dó trên vải canvas
40 x 60 (cm)
9.600.000 VND
Nguyễn Xuân Lục - 2019
Sơn ta và sơn mài trên gỗ
80 x 120 (cm)
120.000.000 VND
Nguyễn Xuân Lục - 2019
Mực trên giấy Dao trên vải canvas
95 x 145 (cm)
91.200.000 VND
Nguyễn Xuân Lục - 2022
Mực trên giấy Giang trên vải canvas
135 x 165 (cm)
96.000.000 VND
Gallery Medium - 2022
Tổng hợp và giấy Dó trên vải canvas
40 x 60 (cm)
Not Available
Search